Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Thanh-Toan-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Thuc-te-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Vi-tri-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Vi-tri-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Vi-tri-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Vi-tri-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Chu-dau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Chu-dau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Chu-dau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Chu-dau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-14
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-13
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-12
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-11
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-10
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-9
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-8
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-7
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-6
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-5
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-4
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-3
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-2
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Thanh-Toan-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Thuc-te-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-6
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-5
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-4
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-3
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-2
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-10
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-9
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-8
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-7
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-6
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-5
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-4
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-3
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-2
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-10
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-9
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-8
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-7
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-6
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-5
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-4
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-3
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-2
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-9
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-8
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-7
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-6
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-5
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-4
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-3
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-2
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Vi-tri-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-4
Vi-tri-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-3
Vi-tri-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-2
Vi-tri-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Chu-dau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-4
Chu-dau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-3
Chu-dau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-2
Chu-dau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-12
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-11
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-10
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-9
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-8
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-7
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-6
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-4
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-3
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-2
previous arrow
next arrow
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-14
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-13
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-12
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-11
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-10
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-9
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-8
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-7
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-6
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-5
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-4
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-3
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-2
Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Thanh-Toan-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Thuc-te-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-6
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-5
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-4
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-3
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-2
Nha-mau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-10
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-9
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-8
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-7
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-6
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-5
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-4
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-3
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-2
Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-10
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-9
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-8
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-7
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-6
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-5
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-4
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-3
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-2
Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-9
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-8
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-7
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-6
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-5
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-4
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-3
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-2
Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Vi-tri-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-4
Vi-tri-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-3
Vi-tri-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-2
Vi-tri-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Chu-dau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-4
Chu-dau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-3
Chu-dau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-2
Chu-dau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi-1
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-12
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-11
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-10
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-9
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-8
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-7
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-6
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-4
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-3
Tong-quan-can-ho-define-thanh-my-loi-2
previous arrow
next arrow

Căn hộ DEFINE Thạnh Mỹ Lợi

ĐẲNG CẤP CỦA SỰ SANG TRỌNG

Hoà nhịp cùng sự phát triển thịnh vượng của thành phố Thủ Đức, DEFINE mở ra một chương mới cho đẳng cấp sống vượt trội, nâng tầm phong cách sống thượng lưu tại Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỦA SỰ TINH HOA

Khẳng định đẳng cấp với việc sở hữu một trong 88 căn hộ ở dự án hạng sang xuất sắc tại Việt Nam, nơi giao thoa giữa nghệ thuật và cuộc sống.

DEFINE đạt sự nổi bật về mọi mặt với hầu hết các căn hộ đều có view sông Sài Gòn. Tận hưởng “Bình minh và Hoàng hôn” với 45 hồ sang trọng và đẳng cấp.

TÌM VỀ CUỘC SỐNG AN NHIÊN

Ẩn mình trong không gian xanh riêng biệt, bao quanh bởi những khu vườn tươi đẹp và tiểu cảnh nước thơ mộng, DEFINE là thiên đường của sự thanh bình và yên tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục lục nội dung chính

Tổng quan Căn hộ DEFINE

Can-ho-define-thanh-my-loi

Thông tin về Dự án DEFINE

Chủ đầu tư: Công ty TNHH CapitaLand – Thiên Đức

Vị trí dự án: Đường 60-TML, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Quy mô dự án: 4,501 m2

Tổng số căn hộ: 88 căn hộ

Tổng số tầng: 26 tầng

Sở hữu:

Sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam

Sở hữu 50 năm đối với người nước ngoài

Các loại căn hộ:

3 Phòng ngủ ~ 197 m2

4 Phòng ngủ ~ 296 m2

Penthouse ~ 528 m2

Điều kiện bàn giao: Bàn giao hoàn thiện

Phí Quản lý Dự tính: 40.000VND/m2

Thời gian bàn giao Dự kiến: Q1.2024

Khẳng định Vị thể Thượng Lưu

Tại DEFINE, tất cả các căn hộ được thiết kế thanh lịch và tinh tế, từ phòng ngủ rộng rãi, khu đảo bếp sang trọng, sảnh thang máy riêng, đến không gian tách biệt cho người giúp việc, bảo đảm an ninh tuyệt đối, khẳng định phong cách sống xa hoa và còn hơn thế nữa.

Tại sự kiện giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2021, dự án Căn hộ DEFINE được vinh danh ở hạng mục “Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc” tại TPHCM và “Dự án căn hộ cao tầng xuất sắc” tại Việt Nam. DEFINE còn đạt Chứng nhận vàng từ Singaore “BCA Green Mark” (GOLD) về chuẩn hiệu quả năng lượng, tiết kiệm nước, vận tải xanh và vật liệu thân thiện.

Chủ đầu tư Căn hộ DEFINE

Căn hộ DEFINE được phát triển bởi CapitaLand

CapitaLand là một trong những tập đoàn bất động sản đa dạng lớn nhất Châu Á, có trụ sở chính tại Singapore. Danh mục đầu tư của CapitaLand trải dài trên nhiều loại hình bất động sản, bao gồm: các dự án phức hợp, khu bán lẻ, khu phức hợp văn phòng thương mại, dịch vụ lưu trú, khu dân cư và nhà ở, cùng các phân khúc phát triển của nền kinh tế mới như khu thương mại, khối tài sản hậu cần, khu công nghiệp và trung tâm dữ liệu.

CapitaLand có sự hiện diện trên 250 thành phố và 30 quốc gia, tập trung phát triển ở các thị trường chính như Singapore và Trung Quốc. CapitaLand đang tiếp tục mở rộng sang các thị trường trọng điểm như Ấn Độ, Việt Nam, Úc, Châu Âu và Mỹ.

Chu-dau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi

Đội ngũ phát triển Dự án Căn hộ DEFINE

Quản lý dự án và Kiến trúc sư: CapitaLand

Thiết kế cảnh quan: LaTerra Design Associates (Thailand)

Tư vấn thiết kế nội thất: That’s ITH (Thailand)

Tư vấn kiến trúc: RSP Architects Planners & Engineers (Singapore)

Kỹ thuật công trình: TW-ASIA Consultants Co. Ltd.

Chu-dau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi

Giới thiệu về CapitaLand Development Việt Nam

Chu-dau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi

Việt Nam là thị trường trọng điểm và là một trong những thị trường cốt lõi của CapitaLand Development. Danh mục bất động sản của CapitaLand tại Việt Nam đã lên đến hơn 7300 căn hộ (bao gồm các dự án đang phát triển), 02 dự án phức hợp, 01 khu bán lẻ, 02 khu dự án văn phòng thương mại. CapitaLand Development cam kết là một nhà đầu tư lâu dài về phát triển bất động sản tại Việt Nam.

  • Năm 2019, CapitaLand Development tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm hoạt động tại Việt Nam
  • Sau 27 năm, CapitaLand Development đã ghi dấu là một nhà phát triển bất động sản bền vững với nhiều bề dày thành tích.
Chu-dau-tu-can-ho-define-thanh-my-loi

Vị trí Căn hộ DEFINE

Khẳng định vị trí độc tôn tại Căn hộ DEFINE

DEFINE tọa lạc tại Thạnh Mỹ Lợi, trung tâm hành chính Thành phố Thủ Đức, niềm kiêu hãnh của một vị trí đắc địa với cảnh quan tuyệt mỹ nhìn về sông Sài Gòn từ tất cả các căn hộ.

Từ DEFINE bạn chỉ mất chưa đến 5 phút để có thể tiếp cận nhiều tiện ích cao cấp. Điểm danh các tiện ích trọng điểm trong khu vực Thạnh Mỹ Lợi. Bạn chỉ mất 1-2 phút là có thể đến trường THCS Lương Định Của, Công viên dọc bờ sông Sài Gòn, UBND thành phố Thủ Đức, Kho bạc Nhà nước thành phố Thủ Đức, TTTM Faifolane, Siêu thị Genshai, Family Mart, VinMart, Starbucks Feliz, Annam Gourmet Feliz …

Bạn chỉ mất 10 phút để đến trung tâm thành phố và Tuyến Metro số 1 và 20 phút đến Sân bay Tân Sơn Nhất. Cơ sở hạ tầng tại Thạnh Mỹ Lợi được quy hoạch bài bản và đồng bộ nhất tại khu Đông TPHCM. Cầu Thời Đại kết nối Thạnh Mỹ Lợi và khu vực Trung tâm chỉ trong vòng vài phút. Đường Đồng Văn Cống 60m sẽ được mở rộng từ cầu Giồng Ông Tố đến vòng xoay Mỹ Thủy (dự kiến hoàn thành vào năm 2022).

Vi-tri-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Vi-tri-tu-can-ho-define-thanh-my-loi

Từ vị trí Căn hộ DEFINE dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích cao cấp trong khu vực

TRƯỜNG HỌC: Trường Quốc Tế Anh (BIS), Trường Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh (ISHCMC), Trường Quốc Tế Úc, Trường Mầm Non Quốc Tế EtonHouse, Trường Quốc Tế Saigon Star, Trường Quốc Tế Mỹ (TAS), Trường THCS Lương Định Của

Y TẾ: Bệnh Viện Lê Văn Thịnh, Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ, Phòng Khám Quốc Tế Victoria Healthcare

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH: UBND Thành Phố Thủ Đức, Kho Bạc Nhà Nước Thành Phố Thủ Đức, Công An Thành Phố Thủ Đức, Chi Cục Thuế

SIÊU THỊ: Siêu thị Tops Market An Phú, Siêu Thị Mega An Phú, Siêu Thị CoopMart, Siêu Thị Vinmart Đảo Kim Cương, Siêu thị Annam Gourmet

MUA SẮM VÀ GIẢI TRÍ: TTTM Cantavil An Phú, Rạp Chiếu Phim Lotte, , Rạp Chiếu Phim CGV, TTTM Vincom Megamall Thảo Điền, TTTM Estella Place, TTTM Faifo Lane, Starbucks

TIỆN ÍCH LÂN CẬN: Công Viên Dọc Bờ Sông, Sân Tập Golf Rạch Chiếc

TUYẾN METRO: Trạm Metro (Đang Xây Dựng), Tuyến Metro Số 2 (Kế Hoạch)

Vi-tri-tu-can-ho-define-thanh-my-loi
Vi-tri-tu-can-ho-define-thanh-my-loi

Mặt bằng Căn hộ DEFINE

Mat-bang-tu-can-ho-define-thanh-my-loi

Mặt bằng tầng Căn hộ DEFINE

Mặt bằng tầng của dự án Căn hộ DEFINE được thiết kế đặc biệt chỉ duy nhất 4 căn hộ trên một sàn với 04 thang máy riêng cho mỗi căn hộ và 02 thang máy chúng (thang vận chuyển)

Diện tích Căn hộ DEFINE

Căn hộ Jardin 3PN: DTSD 197,2 m2 – DTXD 220,8 m2

Căn hộ Rivière 4PN: DTSD 260,3 – 295,5 m2 – DTXD 287,6 – 325,9 m2

Tiện ích Căn hộ DEFINE

Các tiện ích Đặc quyền dành cho cư dân DEFINE

Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi

Mỗi căn hộ có hai chỗ đậu xe oto thông minh

Tien-ich-tu-can-ho-define-thanh-my-loi

Các tiện ích ngoài trời

Cổng vòm, Nhà bảo vệ, Cổng bộ hành, Vườn tiếp đón, Bảng hiệu DEFINE, Tiểu cảnh Nghệ Thuật, Thềm tiền sảnh Crystal, Vườn Ruby, Lối đi bấm huyệt ngoài trờiVườn Emerald, Khu rửa xe siêu sang, Trạm , sạc điện và đỗ xe đạp, Vườn Amber, Khu , nghỉ ngơi Amber, Khu đỗ xe máy, Sân chơi thám hiểm L’AventureNhà cây L’Aventure, Vườn Topaz, Nhà vòm Topaz, Lối đi bộ Topaz, Bể sục thủy liệu pháp, Cung đường lấp lánh, Khu tắm nắng thư giãn, Khu tắm nắng tại Hồ bơi chính, DEFINE, Hồ bơi chính DEFINE, Khu thư giãn Sapphire, Lối đi ngoài trời Sapphire, Khu tắm nắng L’amour, Vườn nhiệt đới, Sảnh thiền, Khu BBQ ngoài trời, Vườn thảo mộc, Ghế treo L’amour, Hồ bơi trẻ em L’AventureKhu mái che gia đình

Các tiện ích trong nhà

Sảnh chính sang trọng DEFINE, Khu vực thư tín, Sảnh Diamond, Sảnh chờ La Galerie, Sảnh Tranquillité, Sảnh làm việc La Première, Khu vui chơi Trẻ em L’Aventure, Khu garage xe siêu sang, Hệ thống đỗ xe tự động, Phòng dạ tiệc, Phòng tiệc rượu thượng hạng, Phòng thay đồ, Phòng tắm hơi và sauna cao cấp, Khu tập thể dục hạng sang, Phòng Yoga đẳng cấp

Thiết kế Căn hộ DEFINE

Điểm nổi bật của Thiết kế Căn hộ Jardin 3PN

Diện tích Căn hộ 3PN Jardin: DTSD 197,2 m2 – DTXD 220,8 m2

KIẾN TRÚC VƯỜN ĐAN XEN cho căn hộ JARDIN 3 Phòng ngủ

Sân vườn riêng mô phỏng Vườn ZEN nổi tiếng của Nhật Bản, Vườn Tropical của miền nhiệt đới và Vườn Urban ở các nước phương Tây

Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi

Điểm nổi bật của Thiết kế Căn hộ Rivière 4PN

Diện tích Căn hộ Rivière 4PN: DTSD 260,3 – 295,5 m2 – DTXD 287,6 – 325,9 m2

KIẾN TRÚC HỒ BƠI ĐAN XEN cho căn hộ RIVIÈRE 4 Phòng ngủ

Sảnh thang máy riêng đảm bảo sự riêng tư

100% phòng ngủ đều có view (03 phòng view sông và 01 phòng view thành phố)

100% ánh sáng và thông khí tự nhiên ở tất cả các phòng

Tất cả phòng ngủ đều có phòng tắm riêng biệt bên trong

Phòng khách và phòng ăn với không gian rộng lớn. Độ cao trần ~3.3m

Độ cao trần trong phòng ngủ: ~3.3m

Bếp được kết nối với Sân phơi. Các Cửa sổ full kính

Phòng vệ sinh riêng dành cho khách (kế bên sảnh thang máy riêng tư)

Thiet-ke-tu-can-ho-define-thanh-my-loi

Nhà mẫu Căn hộ DEFINE

Điều kiện bàn giao hạng sang

SUPERIOR IN EVERY WAY

Sàn – Phòng khách & Phòng ăn: Đá Marble

Sàn – Phòng ngủ: Sàn gỗ

Tủ Bếp (Bếp trưng bày): POLIFORM hoặc tương đương

Bếp và máy hút mùi âm bàn, lò nướng, lò vi sóng, máy pha cà phê, tủ lạnh & máy rửa chén (Bếp trưng bày): V-ZUG hoặc tương đương

Chậu rửa & vòi rửa (Bếp trưng bày): KOHLER hoặc tương đương

Bếp, máy hút mùi, chậu rửa & vòi rửa (Bếp ướt): TEKA hoặc tương đương

Thiết bị vệ sinh và phụ kiện: GESSI và VILLEROY & BOCH hoặc tương đương

Hệ thống điều hòa âm trần cho phòng khách, phòng ăn và tất cả các phòng ngủ: DAIKIN/HITACHI/TOSHIBA hoặc tương đương

Tay nắm cửa chính: KAWAJUN hoặc tương đương

Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ: INFINITE PLAY/COMELIX/FERMAX hoặc tương đương

Máy nước nóng (Ở phòng tắm & Bếp ướt): EVERHOT/RHEEM/FERROLI hoặc tương đương

Tiến độ thực tế Căn hộ DEFINE

Tình trạng thực tế và Tiến độ xây dựng Dự án căn hộ DEFINE

Ngày 6/11/2021 tại phường Thạnh Mỹ Lợi, chủ đầu tư CapitaLand Thiên Đức đã chính thức động thổ khởi công dự án căn hộ hạng sang DEFINE.

Ngày 4/12/2021 dự án được chính thức mở bán độc quyền dành riêng cho khách hàng đặt chỗ trước, với tỷ lệ 100% căn hộ đã có chủ nhân.

Thời gian bàn giao dự án Căn hộ DEFINE Dự kiến vào Quý 1 năm 2024

Anh Chị quan tâm tiến độ xây dựng và những thông tin mới nhất, vui lòng điền đầy đủ thông tin cá nhân bên dưới, chuyên viên tư vấn Interreal sẽ liên lạc kịp thời để cập nhật thường xuyên đến Anh Chị ạ

Thuc-te-tu-can-ho-define-thanh-my-loi

Giá bán Căn hộ DEFINE

Giá bán Căn hộ DEFINE by CapitaLand

Tháng 12/2021 khu căn hộ DEFINE đã mở bán với số lượng 88 căn hộ có chủ nhân.. Giá bán của căn hộ DEFINE dao động từ 120 triệu/m2 đến 130 triệu/m2 (từ 5200 USD/m2 đến 5600 USD/m2), tuỳ thuộc loại căn hộ (3PN, 4PN, Penthouse), vị trí tầng (từ tầng 2 đến tầng 24), hướng nhìn (nhìn view sông Sài Gòn, nhìn trung tâm thành phố, nhìn nội khu hồ bơi), điều kiện bàn giao và vị trí toà tháp.

Phí dịch vụ căn hộ DEFINE

Phí Quản lý Dự tính: 40.000VND/m2

Phí gửi xe: chưa được công bố

Anh Chị đang quan tâm dự án và có nhu cầu cập nhật Bảng giá bán mới nhất của Căn hộ DEFINE, xin vui lòng để lại thông tin liên hệ bên dưới. Chuyên viên tư vấn Interreal sẽ liên hệ và thông tin sớm nhất đến Anh/Chị ạ.

Lịch thanh toán Căn hộ DEFINE

Lịch thanh toán theo phương án hỗ trợ từ ngân hàng

Năm 2021 Đặt cọc 500 triệu VND

Quý 1/2022, thanh toán 10%, ký Thoả thuận ký quỹ

Quý 2/2022, thanh toán 10%, dự kiến ký Hợp đồng Mua bán

Quý 3/2022, thanh toán 10%

Năm 2023, Ngân hàng hỗ trợ 20% (hỗ trợ lãi suất)

Quý 1/2024, thanh toán 45%, dự kiến bàn giao

Cuối năm 2024, khi có thông báo làm Sổ Hồng, thanh toán 5%

Thanh-Toan-tu-can-ho-define-thanh-my-loi

Điểm nổi bật Căn hộ DEFINE

Nguồn cảm hứng thiết kế nội thất tại Dự án Căn hộ DEFINE

Nguồn cảm hứng thiết kế nội thất tại Dự án Căn hộ DEFINE được bao trùm bởi những ý tưởng độc đáo và hoàn toàn khác biệt so với những dự án từng xuất hiện trước đây.

Như đại sảnh sang trọng của DEFINE có ý tưởng bắt nguồn từ những đại sảnh các khách sạn 5-sao bên bờ sông lung linh thơ mộng. Khu vực phòng làm việc chung được lấy cảm hứng từ những khoang chuyên cơ riêng biệt phục vụ các doanh nhân với tông nền hiện đại và đường nét quyết liệt. Khu garage xe siêu sang là một bước tiến chuyển hoá lên sự đẳng cấp và thời thượng. Một phong cách cổ điển và mạnh mẽ khác là những gì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng tại Khu tập thể dục hạng sang được phản ánh qua hình ảnh những nét phác hoạ của đoàn tàu hoả phương Tây. Phòng dạ tiệc thanh lịch và quý phái chính là sự mô phỏng từ những chiếc du thuyền siêu sang uy nghi trên dòng nước …

Hành trình của CapitaLand Development tại Việt Nam

Năm 1994 • Bắt đầu xây dựng Meritus Westlake Hanoi (Đổi tên Pan Pacific Hanoi) • Bắt đầu xây dựng Hanoi Tower • Khai trương Somerset West Lake, Hanoi

Năm 1996 • Khai trương Somerset Chancellor Court HCM

Năm 1997 • Khai trương Somerset Hồ Chí Minh

Năm 2007 • Mở bán The Vista

Năm 2013 • Mở bán PARCSpring

Năm 2014 • Mở bán Vista Verde

Năm 2015 • Mở bán Seasons Avenue • Mở bán The Krista

Năm 2016 • Mở bán Kris Vue • Mở bán Feliz en Vista • Mở bán D1MENSION

Năm 2017 • Mở bán d’Edge Thao Dien

Năm 2018 • Mở bán D2eight • Mở bán De La Sol

Năm 2019 • Tổ chức kỷ niệm 25 năm tại VN • Ra mắt Somerset Feliz Ho Chi Minh City

Năm 2020 • Ra mắt Capital Place

Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi

CapitaLand HOPE Foundation - Xây dựng cộng đồng tại Việt Nam

Nuôi dưỡng và truyền cảm hứng tới Thế hệ Trẻ: Mỗi đứa trẻ đều có trong mình tiềm năng vĩ đại. Được nuôi dưỡng và xây dựng, tiềm năng đó sẽ mang lại giá trị đáng kể cho xã hội tương lai

CapitaLand Development cam kết trích 0.5% lợi nhuận ròng cho Quỹ xây dựng cộng đồng tương lai:

– Giúp đỡ cho hơn 1400 học sinh được nhận hỗ trợ từ Hope Schools

– Hơn 2,8 triệu đô Sing đã được quyên tặng tại Việt Nam

– 4 Trường học CapitaLand Hope tại Việt Nam: Năm 2011, Trường Tiểu học Quảng Yên (Phú Thọ); Năm 2015, Trường Tiểu học Thạnh Phước (Long An); Năm 2018, Trường Mầm non Lệ Xá (Hưng Yên); Năm 2019, Trường Mẫu giáo Tân Tây ( Long An)

Diem-noi-bat-tu-can-ho-define-thanh-my-loi

CapitaLand Development là 'Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc' Châu Á

CapitaLand Development (CLD), nhánh kinh doanh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand được vinh danh ‘Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc’ tại chung kết giải thưởng bất động sản châu Á PropertyGuru 2021. Ngoài ra CLD còn vinh dự nhận “Chứng nhận đặc biệt cho kiến tạo cộng đồng” và “Chứng nhận đặc biệt cho thiết kế và xây dựng công trình bền vững”.

Trước đó, CapitaLand Development Việt Nam đã được công nhận với một loại các giải thưởng nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đặc biệt phải kể đến các giải thưởng danh giá như Asia Pacific Property Awards, Vietnam Property Awards, Golden Dragon Award, World Travel Awards, GOHOME Awards, BCA Green Mark, TripAdvisor Travelers’ Choice …

CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI VÀ TƯ VẤN DỰ ÁN

Quý anh chị vui lòng điền đầy đủ và chính xác thông tin bên dưới để nhận tư vấn dự án