Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Chu-dau-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Chu-dau-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien
Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien
Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien
Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien
Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Mat-bang-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Mat-bang-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Mat-bang-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Mat-bang-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thiet-ke-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thiet-ke-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thiet-ke-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thiet-ke-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thiet-ke-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien
Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien-1
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Chu-dau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Chu-dau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien-6
Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien-5
Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien-4
Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien-3
Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien-2
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-15
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-14
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-13
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-12
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-11
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-10
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-9
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-8
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-7
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-6
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-5
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-4
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Mat-bang-tu-can-ho-dedge-thao-dien-4
Mat-bang-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Mat-bang-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Mat-bang-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Thiet-ke-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Thiet-ke-tu-can-ho-dedge-thao-dien-6
Thiet-ke-tu-can-ho-dedge-thao-dien-5
Thiet-ke-tu-can-ho-dedge-thao-dien-4
Thiet-ke-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Thiet-ke-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-15
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-14
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-13
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-12
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-11
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-10
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-9
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-8
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-7
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-6
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-5
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-4
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien-8
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien-7
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien-6
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien-5
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien-4
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-17
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-16
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-15
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-14
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-13
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-12
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-11
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-10
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-9
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-8
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-7
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-6
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-5
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-4
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
previous arrow
next arrow
Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien-1
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Chu-dau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Chu-dau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien-6
Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien-5
Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien-4
Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien-3
Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien-2
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-15
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-14
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-13
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-12
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-11
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-10
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-9
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-8
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-7
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-6
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-5
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-4
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Tien-ich-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Mat-bang-tu-can-ho-dedge-thao-dien-4
Mat-bang-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Mat-bang-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Mat-bang-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Thiet-ke-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Thiet-ke-tu-can-ho-dedge-thao-dien-6
Thiet-ke-tu-can-ho-dedge-thao-dien-5
Thiet-ke-tu-can-ho-dedge-thao-dien-4
Thiet-ke-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Thiet-ke-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-15
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-14
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-13
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-12
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-11
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-10
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-9
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-8
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-7
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-6
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-5
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-4
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Nha-mau-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien-8
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien-7
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien-6
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien-5
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien-4
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
Diem-noi-bat-tu-can-ho-dedge-thao-dien-1
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-17
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-16
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-15
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-14
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-13
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-12
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-11
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-10
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-9
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-8
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-7
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-6
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-5
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-4
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-3
Thuc-te-tu-can-ho-dedge-thao-dien-2
previous arrow
next arrow

Căn hộ d’Edge Thảo Điền

Căn hộ d’Edge Thảo Điền hướng tới mục tiêu đem lại một trải nghiệm mới mẻ về sự thịnh vượng và hiện đại thông qua các chi tiết thiết kế và đặt ra những tiêu chuẩn mới về kiến trúc và bất động sản ở Thảo Điền. Dự án này là tất cả những gì bạn cần cho một nét chấm phá trong phong cách

Inspiring Life x Life Inspired: Khẩu hiệu tại d’Edge Thảo Điền nhằm mục đích tạo ra một môi trường truyền cảm hứng cho mọi người bằng cách quan tâm cũng như nâng cấp nhu cầu của họ. Dự án cũng hy vọng những cư dân được khơi gợi cảm hứng tại đây sẽ tiếp tục khích lệ những cư dân bên ngoài của dự án.

d’Edge bao gồm 02 toà tháp: Aire và Breze

Aire ám chỉ một cuộc sống không xô bồ với những tiện ích ngay trong chính tòa nhà và khu vực xung quanh, cho phép mỗi người tận hưởng những giờ phút bên gia đình và cuộc sống cân bằng ngay trong chính căn nhà của mình. Breze bao hàm ý tưởng về cuộc sống được hòa nhâp với thiên nhiên, đem đến những trải nghiệm sống hiện đại với đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống.

Mục lục nội dung chính

Tổng quan Căn hộ D’edge Thảo Điền

Tên dự án và Cảm hứng thiết kế

Tên dự án và Cảm hứng thiết kế

Tên dự án: d’Edge Thảo Điền

Tagline: Inspiring Life x Life Inspired

Dự án gồm 2 tòa nhà: Aire và Breze

Aire ám chỉ một cuộc sống không xô bồ với những tiện ích ngay trong chính tòa nhà và khu vực xung quanh, cho phép mỗi người tận hưởng những giờ phút bên gia đình và cuộc sống cân bằng ngay trong chính căn nhà của mình. Breze bao hàm ý tưởng về cuộc sống được hòa nhâp với thiên nhiên, đem đến những trải nghiệm sống hiện đại với đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống.

Tong-quan-can-ho-dedge-thao-dien

Thông tin dự án Căn hộ d’Edge Thảo Điền

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH CAPITALAND THANH NIÊN

Vị trí dự án: đường Nguyễn Văn Hưởng , Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô dự án: Dự án xây dựng trên khu đất có diện tích 7900 m2 với mật độ xây dựng khối tháp là 40% và hệ số sử dụng đất là 6,5.

Hình thức sở hữu    

Sở hữu lâu dài với người Việt Nam

Sở hữu 50 năm với người nước ngoài

Bàn Giao Dự kiến: Tháng 6/2020. Đã bàn giao

Thông số xây dựng chung

Số tầng cao: 22 tầng

         1 tầng hầm & 3 tầng đỗ xe (từ tầng hầm đến tầng 3)

         Các tiện ích chung ở tầng 4, 12A, 12B và tầng thượng. 70 tiện tích chăm sóc sức khỏe thể chất & tinh thần

         2 tòa căn hộ: 273 căn bao gồm:

 • Tòa Aire: 145 căn
 • Tòa Breze: 128 căn

Loại hình căn hộ

Tòa Aire: 145 căn

         1PN 60m2 (22%, 32 căn)

         2PN 80m2 (33%, 48 căn)

         3PN 130m2 (42%, 61 căn)

         Duplex (2%, 3 căn)

         Penthouse (1%, 1 căn)

Breze Tower: 128 căn

         2PN 80m2 (48%, 62 căn)

         3PN 130m2 (23%, 30 căn)

         4PN 170m2 (25%, 32 căn)

         Duplex (2%, 2 căn)

         Penthouse (2%, 2 căn)

Chủ đầu tư Căn hộ D’edge Thảo Điền

Công ty TNHH CapitaLand Thanh Niên

– Liên doanh giữa CapitaLand và SpCo.

Dự án được phát triển bởi Công ty liên doanh giữa CapitaLand Việt Nam (90%) và Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Sài Gòn (SpCo) (10%). CapitaLand sở hữu phần lớn cổ phần và là Chủ đầu tư chính, thiết kế, quản lý xây dựng và phát triển dự án.

Chu-dau-tu-can-ho-dedge-thao-dien

Tập đoàn CapitaLand là ai và có những thành tựu gì trong việc phát triển dự án nhà ở trên thế giới và tại Việt Nam?

CapitaLand là một trong những Tập Đoàn Bất Động Sản Lớn Nhất Thế Giới được niêm yết với trụ sở chính tại Singapore và 40% cổ phần được nắm giữ bởi Temasek Holdings. Danh mục đầu tư bất động sản đa dạng bao gồm nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, căn hộ dịch vụ và khu phức hợp hiện hữu tại 150 thành phố trên khắp 25 quốc gia.

CapitaLand có hơn 20 năm phát triển tại Việt Nam với 10 dự án nhà ở và 17 dự án căn hộ dịch vụ. CapitaLand luôn cam kết giao nhà đúng hạn, cam kết chất lượng và cam kết xây dựng cộng đồng.

         Các dự án của CapitaLand đã hoàn tất và bàn giao:

–           The Vista (HCM)

–           PARCSpring (HCM)

–           Mulberry Lane (Hà Nội)

–           Vista Verde (HCM)

–           The Krista (HCM)

         Các dự án của CapitaLand đã hoàn thiện và bàn giao:

–           Kris Vue (HCM)

–           Seasons Avenue (Hà Nội)

–           Feliz en Vista (HCM)

–           D1MENSION (HCM)

–           d’Edge Thảo Điền (HCM)

CapitaLand cam kết đầu tư và phát triển lâu dài trong ngành bất động sản tại Việt Nam.

Chu-dau-tu-can-ho-dedge-thao-dien

Các đơn vị thực hiện Căn hộ d’Edge Thảo Điền

         Quản lý dự án: Công ty Quản Lý Bất Động Sản CapitaLand (Vietnam) Ltd.

         Kiến trúc concept: P&T Consultants (Vietnam) Co., Ltd.

         Kiến trúc: P&T Consultants (Vietnam) Co., Ltd.

         Thiết kế nội thất: DDED Studio

         Kỹ thuật công trình: Tham & Wong (Vietnam) Co., Ltd.

         Kỹ thuật cơ điện: J. Roger Preston Vietnam Co., Ltd.

         Dự toán công trình: FPS Vietnam Co., Ltd.

         Thiết kế cảnh quan: SALAD Dressing PTE LTD

         Tư vấn giám sát: Construction Design and Consultant Corporation (CIDECO)

         Nhà thầu móng cọc: Bauer Vietnam Ltd

         Đơn vị quản lý hợp đồng: CÔNG TY TNHH VINAQS.

Vị Trí khu Căn hộ D’edge Thảo Điền

Vị trí đắc địa tại Thảo Điền

 Nguyễn Văn Hưởng , Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

 Tọa lạc tại trung tâm Thảo Điền ở Quận 2, cộng đồng cư dân nước ngoài nổi bật nhất tại TP Hồ Chí Minh.

o          Kết nối nhiều trường quốc tế tốt nhất trong thành phố, bao gồm trường British International School, ngay cạnh dự án d’Edge

o          Các siêu thị cao cấp, nhà hàng và quán cà phê sang trọng, cửa hàng thời thượng, spa và salon đẳng cấp và các khu trưng bày nghệ thuật sang tạo chỉ cách vài bước chân

o          5 phút di chuyển đến trạm metro Thảo Điền, với cơ sở hạ tầng đồng bộ và kết nối với quận 1 qua cầu Sài Gòn

Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien

Khoảng cách từ dự án đển tuyến metro số 1? Có xe di chuyển đến trạm metro không?

Dự án nằm gần tuyến metro số 1, cách trạm metro Thảo Điền trong tương lai 5 phút di chuyển. Dự án có xe di chuyển đến trạm metro, quản lý và sắp xếp bởi Văn phòng Ban quản lý

Khoảng cách từ dự án đến sông Sài Gòn? Có bao nhiêu phần tram trên tổng số căn hộ có hướng nhìn ra sông?

Khoảng cách ngắn nhất từ dự án đến sông Sài Gòn là 270m. Với 3 mặt của dự án là sông Sài Gòn và khu dân cư thấp tầng xung quanh, khoảng 76% căn hộ sở hữu hướng nhìn ra sông tuyệt đẹp bao quanh dự án.

Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien

Những tiện ích lân cận trong khu vực của dự án?

Các trường quốc tế tốt nhất thành phố, các siêu thị cao cấp, nhà hàng và quán cà phê sang trọng, cửa hàng thời thượng, spa và salon đẳng cấp và các khu trưng bày nghệ thuật sáng tạo chỉ cách vài bước chân.

         Giáo dục: Trường Quốc tế TAS (TAS); Trường Quốc tế Anh (BIS); Trường Quốc tế Châu Âu (EIS); Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC); Trường Quốc tế Úc (AIS); Trường Quốc tế Đức (IGS); Trường Mẫu giáo Eton House; Trường Mẫu giáo Smart Kids

         Y tế: Phòng khám Family Medical Practice; Trạm Y tế Thảo Điền

         Mua sắm & Giải trí: The Oxygen Mall; Pearl

Plaza; Parkson Cantavil An Phú; Rạp chiếu phim Lotte; Rạp chiếu phim CGV (tại Thảo Điền Pearl); Vincom Megamall Thảo Điền

         Nhà hàng: The Deck Saigon; Bistro Song Vie; 3G Trois Gourmands; Boat House Restaurant; Papagayo; The Warehouse; La Villa French Restaurant; Saigon Outcast

         Coffees: The Loop – Café; Chez Nous Coffee And Waffle; Kokois; Villa Royale Antiques & Tea Room; The BOX; Walking Distance; An Cafe & Restaurant; Shin Coffee; The Dolphy Café; Saint Honoré

         Spa: Villa Aesthetica Cosmedi Spa – Clinic; Aveda Herbal Spa & Wellness; Villa Song Saigon; Lavie Spa; Zenka Reflexology; Camellia Salon Spa Boutique ; Moc Huong Spa; Saigon Dep

         Nghệ thuật & Nội thất: The Factory Contemporary Arts Centre; THE SHED – Không gian trưng bày Nội thất và Nghệ thuật

         Sức khỏe: UFC; K1 Boxing; Mandala Wellness

Vi-tri-tu-can-ho-dedge-thao-dien

Thông tin chung về các dự án xung quanh khu vực Thảo Điền? Đó có phải là các dự án cao cấp, biệt thự?

Thảo Điền là cộng đồng cư dân nước ngoài nổi bật nhất tại TP Hồ Chí Minh, vì vậy các dự án trong khu vực này đều là các dự án cao cấp bao gồm những dự án nhà cao tầng và biệt thự hướng đến đối tượng khách hàng là người nước ngoài, Việt Kiều và các khách hàng thu nhập cao. Cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện, d’Edge là điểm đến cho những nhà đầu tư và kiến tạo nên những giá trị đích thực cho cuộc sống, một môi trường sống tươi trẻ và hiện đại.

Mặt bằng khu Căn hộ D’edge Thảo Điền

Đảm bảo sự riêng tư

Đảm bảo sự riêng tư, dự án không có khu thương mại. Tọa lạc tại khu Thảo Điền, cộng đồng cư dân nước ngoài nổi bật nhất tại TP Hồ Chí Minh, mọi tiện ích chỉ cách vài bước chân.

Mỗi tòa có một sảnh đón sang trọng

Mỗi tòa có một sảnh đón sang trọng ở tầng trệt và được thiết kế độc đáo theo phong cách sảnh đón của khách sạn, trần cao 9m. Sảnh đón sang trọng tòa Aire rộng 140 m2 và sảnh đón sang trọng tòa Breze rộng 322 m2.

Sảnh đón sẽ đưa cư dân đến nơi làm việc của họ vào mỗi buổi sáng và chào đón cư dân về nhà vào mỗi buổi tối. Những vị khách của họ sẽ được chào đón thân mật và ấn tượng bởi những sảnh đón sang trọng này.

Chiều cao các tầng

Chiều cao các tầng sẽ khác nhau tùy thuộc vào chức năng của từng tầng, trung bình đối với từng tầng:

         Tầng trệt (Sảnh đón khách sang trọng, Sảnh thang máy…): 9m

         Tầng 12A (Phòng mát xa, Khu thể thao…): 3,2 – 4m

         Tầng 22 (Phòng thay đồ, Phòng xông hơi…): 3,5m

Lối chạy bộ và đạp xe ở tầng trệt

Lối chạy bộ và đạp xe ở tầng trệt, dài khoảng 370m dọc theo tòa nhà, một trong những lối chạy dài nhất tại các dự án ở Thảo Điền.

Khu thể thao trên cao ở tầng 12A

Khu thể thao trên cao ở tầng 12A được thiết kế độc đáo với tổng diệnt ích 312,5 m2, một trong những khu thể thao lớn nhất ở Thảo Điền. Thiết bị tập chuyên nghiệp được trang bị trong khu thể thao này.

Hồ bơi được đặt trên tầng thượng (tầng 22).

Hồ bơi được đặt trên tầng thượng (tầng 22). Đây là hồ bơi tràn bờ trên không đầu tiên ở Thảo Điền. Tổng diện tích hồ bơi và bể Jacuzzi là 470 m2 với một loạt các hồ bao gồm:

         Hồ thư giãn với thủy liệu pháp (180 m2)

         Hồ bơi tràn bờ trên cao (35.5×5.2m)

         Hồ bơi trẻ em (0.9m) 10.00×4.8m

         Hồ bơi trẻ em (0.6m) 11.50×4.8m

Hồ bơi không trung là biểu tượng đặc trưng của dự án so với khu vực xung quanh. Hồ bơi nằm ở ngoài tòa nhà, đặt trên tầng thượng, có dầm cong acrylic ở hồ bơi chính. Hồ có hình dạng cong để đảm bảo an toàn với thành bể cao hơn.

Hành lang

Hành lang: Mỗi tháp có chiều cao hành lang là 2,6m và chiều rộng 1,5m nhưng có chiều dài khác nhau:

         Tháp Aire: 45,20m

         Tháp Breze: 41,20m

Vì tận dụng tối đa thông gió tự nhiên nên hành lang sẽ không dùng máy lạnh.

Hệ thống chiếu sáng tại sảnh đợi được lắp đặt để cung cấp đủ độ sáng cho cả hành lang và không phải đèn tự động vì ánh sáng được thiết lập quản lý theo thời gian bởi công ty quản lý.

Thang máy

Thang máy: Mỗi tòa có 3 lõi thang máy, 1 lõi thang máy thường và 2 lõi thang máy riêng cho căn hộ 3PN và 4PN. Có 7 thang máy ở mỗi tòa nhà:

         2 thang chở khách

         1 thang dịch vụ

         4 thang riêng

Bên cạnh thang máy, có 2 thang bộ thoát hiểm ở mỗi tòa. Thẻ thang máy riêng cho từng căn hộ sẽ chỉ giới hạn ở một số tầng nhất định.

Mỗi tầng được thiết kế phòng xả rác biệt lập, có đường ống dẫn xuống phòng thu gom rác. Phòng xả rác của chúng tôi được trang bị đầy đủ như sau:

         Vòi phun nước FP.

         Máy dò khói.

         Bình chữa cháy xách tay trong khu vực.

         Ống rác bằng bê tông

Hệ thống chữa chạy vận hành tự động

Hệ thống chữa chạy vận hành tự động. Khi có cháy xảy ra, cư dân sẽ chạy ra khỏi toà nhà bằng cầu thang thoát hiểm được bố trí trong vòng 20m tính từ căn hộ.

Trường hợp đang trong thang máy thì thang máy sẽ tự động kích hoạt chế độ đưa thang về tầng trệt để thoát hiểm

Chỗ đậu xe

Chỗ đậu xe: d’Edge được thiết kế với 1 tầng hầm và 3 tầng nổi đậu xe rộng khoảng 10.000 m2 cho 273 xe hơi và 546 xe máy và được thông giữa hai tháp. (tỷ lệ đậu xe ô tô 1:1 và tỷ lệ đậu xe máy 2:1)

Khu đậu xe có thiết kế 2 làn xe để đảm bảo tối đa thông gió tự nhiên. Diện tích đậu xe có diện tích đủ rộng với kích thước 2.4×5=12 m2.

Tiện ích khu Căn hộ D’edge Thảo Điền

Tiêu chuẩn Môi trường của dự án

Tiêu chuẩn Môi trường của dự án: D’Edge Thảo Điền đạt CHỨNG CHỈ THIẾT KẾ XANH – Chứng chỉ của Cơ quan quản lý và xây dựng của Singapore chỉ dành cho các dự án đạt tiêu chuẩn về thiết kế phù hợp phong cách sống khỏe và thân thiện môi trường.

Tỷ lệ mảng xanh trên đầu người

Tỷ lệ mảng không gian xanh trên đầu người

Concept của dự án là “Living in the air” và cảnh quan của dự án được chăm chút đến từng chi tiết. Với gần 6.300 m2 diện tích mảng xanh và dự đoán có khoảng 1.200 cư dân chuyển đến dự án, mỗi cư dân sẽ được tận hưởng 5,25 m2 mảng xanh.

Hệ thống 70 tiện ích và các tính năng

Hệ thống 70 tiện ích và các tính năng được thiết kế đem lại một trải nghiệm mới mẻ về sự hiện đại thông qua các chi tiết thiết kế và đặt ra những tiêu chuẩn mới về kiến trúc và bất động sản ở Thảo Điền. “Các tiện ích thư giãn” là những tiện ích nổi bật được thiết kế độc đáo và khác biệt để nâng tầm phong cách sống và sự thịnh vượng của cư dân:

         Khu nhà trên cây cho trẻ em

         Vườn hồ điệp

         Lối chạy bộ và đạp xe

         Vườn đậu xe

         Vườn thảo mộc và hương vị

         Phòng tiệc ngoài trời

         Khu vui chơi trẻ em

         Vườn đèn lồng

         Sân tập Yoga và ngồi thiền

         Thư viện đọc sách và không gian làm việc chung

         Phòng mát xa và xông hơi cao cấp

         Phòng Yoga trên cao đẳng cấp

         Khu tập thể dục hạng sang

         Hồ bơi tràn bờ trên cao (Dài 35m)

         Hồ bơi không trung

         Bậc thềm thư giãn với thủy liệu pháp

         Hồ thư giãn với thủy liệu pháp

Dự án d’Edge, với chủ đề “Sống khỏe”, đem đến cho cư dân hệ thống 08 khu vườn thư giãn

Dự án d’Edge, với chủ đề “Sống khỏe”, đem đến cho cư dân hệ thống 08 khu vườn thư giãn, trong lành, bao gồm:

 1. Sảnh vườn đón khách (Tầng trệt)
 2. Vườn hồ điệp (Tầng trệt)
 3. Vườn đón khách (Tầng trệt)
 4. Vườn thảo mộc và hương vị (Tầng 4)
 5. Vườn trà (Tầng 4)
 6. Vườn cọ (Tầng 3)
 7. Vườn nhiệt đới (Tầng thượng)
 8. Vườn trên cao (Tầng thượng)

D’Eđge Thảo Điền có shuttle bus, đón trả khách cư dân đi qua các khu vực Quận 1, Quận 7, trường Quốc tế Quận 2 và trạm metro Thảo Điền.

Tổng diện tích Phòng tiệc trong nhà là 90 m2. Phòng tiệc trong nhà là nơi cư dân tổ chức những bữa tiệc bên người thân và bạn bè. Khu nướng thịt BBQ ngoài trời có diện tích 50m2 với sức chứa khoảng 15 người.

Khu nhà trên cây

Khu nhà trên cây cho trẻ em đón ánh nắng suốt cả ngày, có thể nhìn được những màu sắc khác nhau chiếu lên những tán cây khi ánh nắng chiếu qua kính vạn hoa. Vào buổi tối, bóng của những con vật chiếu xuống khu sân chơi hệt như chương trình múa rối bóng.

Phòng mát xa và xông hơi cao cấp

Phòng mát xa và xông hơi cao cấp có các phòng trị liệu đơn và đôi. Khu vệ sinh, vòi tắm, bồn tắm (chỉ có ở phòng trị liệu đôi), phòng thay đồ, các thiết bị xông hơi được đặc biệt trang bị và thiết kế.

Đài ngắm sao

Ở Đài ngắm sao: Kính viễn vọng, bàn ghế và cảnh quan được trang bị để cư dân có thể thưởng thức trọn vẹn trải nghiệm ngắm sao tại đây.

Bậc thềm thư giãn với thủy liệu pháp và Hồ thư giãn với thủy liệu pháp

Bậc thềm thư giãn với thủy liệu pháp và Hồ thư

giãn với thủy liệu pháp là gì? Các lợi ích mang lại?

Những khu vực hồ bơi này là một phần của khu vườn trên không, đem lại cảm giác như đang bơi trong hồ bơi tự nhiên. Khu hồ bơi này được thiết kế để giải tỏa căng thẳng cho cư dân đồng thời trải nghiệm “Shinrin-yoku” (Tắm rừng).

Hệ thống an ninh 4 cấp độ

Hệ thống an ninh được quản lý bởi hệ thống camera, hệ thống kiểm soát cửa ra vào, hệ thống gọi cửa hiển thị màn hình…

Có 04 lớp bảo vệ:

         Lớp bảo vệ thứ nhất là nhà bảo vệ được lắp đặt ở các cổng ra vào chính

         Lớp bảo vệ thứ hai là hệ thống kiểm soát cửa ra vào hoặc hệ thống gọi cửa hiển thị màn hình lắp đặt ở các cửa sảnh chính ở tầng trệt

         Lớp bảo vệ thứ ba là hệ thống gọi cửa hiển thị màn hành lắp đặt ở sảnh thang máy ở tầng trệt

         Lớp bảo vệ thứ tư là video và thẻ từ trong thang máy Cư dân ở các tháp này không thể đi vào các tháp khác

Hệ thống camera được lắp đặt ở các sảnh chính, sảnh thang máy, bãi đậu xe và các khu tiện ích khác.

Công suất điện dự phòng là 100%

Công suất điện dự phòng là 100%. Trong trường hợp cúp điện, máy phát điện sẽ tự động chuyển sang nguồn điện dự phòng trong vòng 15 giây. Bình nhiên liệu được thiết kế với công suất 12 giờ.

Chất lượng nước cấp sau xử lý sẽ đạt được chất lượng theo yêu cầu nước uống được trực tiếp, theo Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Chất Lượng Nước Ăn Uống QCVN 01:2009/BYT.

Tổng thể tích bể chứa nước được tính toán dự phòng đủ cho một ngày đêm với bể chứa 70 m3.

Hệ thống lọc nước được cung cấp cho mỗi tháp

Chất lượng nước cấp sau xử lý sẽ đạt được chất lượng theo yêu cầu nước uống được trực tiếp, theo Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Chất Lượng Nước Ăn Uống QCVN 01:2009/BYT.

Tổng thể tích bể chứa nước được tính toán dự phòng đủ cho một ngày đêm với bể chứa 70 m3.

Thiết kế Căn hộ D’edge Thảo Điền

Tất cả các căn hộ d’Edge Thảo Điền đều là căn hộ đơn lập hoặc Căn hộ song lập

Căn hộ song lập” có ít nhất 2 mặt thoáng và Căn hộ đơn lập” là căn hộ không chung tường đảm bảo riêng tư và độ thông thoáng tự nhiên cho căn hộ.  .

Chiều cao trần

Chiều cao trần được thiết kế để phù hợp với từng khu vực/từng phòng của căn hộ để đảm bảo hiệu quả tối ưu và đạt tiêu chuẩn xây dựng.

Với căn hộ thông thường, chiều cao từ sàn đến trần như sau:

1. Từ sàn tầng dưới lên sàn tầng trên là 3,3m

2. Chiều cao trần của căn hộ thông thường:

3. Sảnh thang máy riêng, phòng khách, phòng ngủ chính, phòng ngủ thường: 3m

4. Bếp: 2,8m

5. Bếp ướt, toilet và hành lang: 2,6m

Đối với căn Duplex, chiều cao từ sàn đến trần tối đa là 5,85 m

Kết cấu khung là tường chịu lực

Kết cấu khung là tường chịu lực (“Tường chịu cắt”). Trong trường hợp khách hàng mua muốn mua các căn hộ liền nhau, chỉ có thể phá dỡ tường gạch chung giữ các căn hộ, phụ thuộc thiết kế của từng loại căn hộ. Khách hàng yêu cầu phá dỡ tường cần báo cáo với Văn phòng Quản lý Dự Án khi bàn giao để phê duyệt trước khi tiến hành phá dỡ.

Tường trong căn hộ

Tường trong căn hộ đều có thể phá dỡ. Bất kỳ yêu cầu phá dỡ tường bên trong căn hộ đều phải báo cáo với Văn phòng Quản lý Dự Án khi bàn giao để phê duyệt trước khi tiến hành phá dỡ.

Ban công

Ban công: Chiều dài ban công thay đổi tùy căn hộ, chiều rộng như sau:

 1. 1PN/2PN :1,1m
 2. 3PN/4PN/DP/PH :1,5m

Ban công được bảo vệ bằng kính với lan can bằng gỗ + khung bên trong. Ban công được thiết kế đảm bảo an toàn và mặt tiền toàn dự án.

Cửa chính

Cửa chính có kích thước khác nhau phù hợp với từng căn hộ, gồm các kích thước cơ bản:

         1PN/2PN/tầng trên của DP/PH: 1200×2400 mm

         3PN/4PN/tầng dưới của DP/PH: 1500×2400 mm

Tất cả các cửa vào đều được dán gỗ tốt bên ngoài, chống cháy và sử dụng bảng honeycomb cách âm cách nhiệt.

Chức năng Intercom video call tại cửa

Chức năng Intercom video call tại cửa:

 1. Điện thoại tại sảnh (Trạm ngoài trời):

–           Nhắn tin và gọi điện đến căn hộ hoặc phòng bảo vệ

–           Nhiều lớp mã hóa (mật khẩu và thẻ RFID)

 1. HỆ THỐNG GIÁM SÁT AN NINH (Trạm trong nhà):

–           Giám sát và gọi điện cho khách, mở khóa (lối vào chung, riêng)

–           Nhắn tin và gọi điện cho phòng bảo vệ (chức năng OSD)

–           Chế độ rảnh tay

 1. THIẾT BỊ GIÁM SÁT AN NINH

–           Nhắn tin và gọi điện đến các căn hộ

–           Gọi đến sảnh

–           Mở khóa lối vào chung

Tủ bếp, Tủ kệ giày, Tủ âm tường

Tủ bếp, Tủ kệ giày, Tủ âm tường được làm từ gỗ MDF hoàn thiện. MDF dày 17mm cho cửa tủ và MFC melamine dày 16mm cho kệ tủ. Tủ bếp được thiết kế bằng vật liệu chống nước. Tủ giày và tủ quần áo sử dụng vật liệu thường.

Sàn gỗ kỹ thuật được tạo thành từ các lớp gỗ mỏng trên một lớp ván ép chất lượng cao. Khả năng chống thấm tốt nhưng không bằng gỗ cứng. Bề mặt mỏng, khả năng chống ẩm có giới hạn làm tăng độ bền của sàn.

Bồn tắm

Bồn tắm được cung cấp cho phòng tắm chính ở căn hộ 3PN & 4PN. Phòng tắm chính trong căn hộ 4PN sử dụng bồn tắm rời (1600 x 750 x 520 mm) & phòng tắm chính trong căn hộ 3PN sử dụng bồn tắm âm sàn (1600 x 700 x 395 mm)

Bếp được trang bị

Bếp được trang bị với 3 bếp nấu, tạo sự thuận tiện nhất cho các bà nội trọ trong căn hộ. Tùy theo quy định của Ban Quản Lý Chung Cư có cho sử dụng bếp gas hay không. Chủ đầu tư không thay bếp nếu cư dân muốn sử dụng bếp ga.

Máy nước nóng sử dụng trong căn hộ là máy nước nóng dự trữ và không có hệ thống nước nóng được lắp đặt trong bếp.

Nhà mẫu khu Căn hộ D’edge Thảo Điền

Điều kiện bàn giao Căn hộ d’Edge Thảo Điền

Thiết bị bàn giao sang trọng, tinh xảo theo loại căn hộ:

–           1PN, 2PN, 3PN & 4PN: Bàn giao hoàn thiện với các thương hiệu nổi tiếng như Laufen, Roca, Bosch v.v., bao gồm:

o          Gạch marble nhập khẩu hoặc sàn gỗ tự nhiên tại phòng khách và phòng ăn; sàn gỗ tự nhiên tại phòng ngủ

o          Thiết bị vệ sinh, kệ tủ bếp, thiết bị nhà bếp (máy hút mùi, bếp và lò)

o          Cửa chính với khóa thông minh, cửa trong nhà, đèn tiêu chuẩn, hệ thống liên lạc nội bộ, tủ giày, tủ quần áo, máy lạnh

–           Duplex: Bàn giao cơ bản

–           Penthouse: Bàn giao thô kèm bể bơi và vườn riêng hoàn thiện

Khách hàng vui lòng tham khảo tài liệu điều kiện bàn giao hoặc các hạng mục trưng bày tại nhà mẫu để biết thêm thông tin về điều kiện bàn giao hoàn thiện.

Cập nhật tiến độ thực tế khu Căn hộ D’edge Thảo Điền

Tình trạng dự án và thời gian bàn giao Căn hộ

Tiến độ công trình và thời gian bàn giao như sau:

         Hoàn thiện móng và ký Hợp đồng Mua Bán: 31/03/2018

         Tầng 5: 01/09/2018

         Tầng 10: 01/11/2018

         Tầng 15: 01/01/2019

         Tầng 22: 01/04/2019

Hoàn thiện ngày 30/06/2020. Các dự án của CapitaLand thường sẽ giao Sổ Hồng cho khách trong vòng 6 tháng kể từ khi khách cung cấp đủ hồ sơ làm Sổ Hồng.

Giá bán của Căn Hộ D’edge Thảo Điền

Giá bán Căn hộ d’Edge Thảo Điền

Hiện tại khu căn hộ d’Edge Thảo Điền đã được bàn giao cho cư dân. Giá bán hiện tại của căn hộ d’Edge Thảo Điền (trên diện tích sử dụng) dao động từ 80 triệu/m2 đến 120 triệu/m2 (từ 3500 USD/m2 đến 5200 USD/m2), tuỳ thuộc loại căn hộ (1PN, 2PN, 3PN, 4PN, Penthouse), vị trí tầng, hướng nhìn (nhìn view sông Sài Gòn, nhìn trung tâm thành phố, nhìn nội khu hồ bơi), điều kiện bàn giao và vị trí toà tháp.

Anh Chị đang quan tâm dự án và có nhu cầu cập nhật Bảng giá bán mới nhất của Căn hộ d’Edge Thảo Điền, xin vui lòng để lại thông tin liên hệ bên dưới. Chuyên viên tư vấn của Interreal sẽ liên hệ và thông tin sớm nhất đến Anh/Chị ạ.

Phí quản lý Căn hộ d’Edge Thảo Điền

25.000 VNĐ/m2/tháng không bao gồm VAT ( bao gồm việc sử dụng tất cả các tiện ích trừ phí thuê sân BBQ, phí đậu xe, lớp Yoga, hồ bơi cho khách, thay thẻ dùng thang máy, Quầy Rượu và Xì gà dành cho quý ông, xe đưa đón )

Phí đậu xe Căn hộ d’Edge Thảo Điền

Phí đậu xe hơi: 1.500.000 VNĐ/ chỗ đậu xe/tháng (chưa bao gồm VAT)

Phí đậu xe máy: 120.000 VNĐ/ chỗ đậu xe/tháng (chưa bao gồm VAT)

Mức phí chính xác sẽ được phối hợp tính với các công ty quản lý tài sản vào gần ngày bàn giao nhà. Mức phí này sẽ là tối thiểu với mục đích duy nhất là bảo trì các tiện ích và sẽ được trả cho quỹ quản lý.

Lịch thanh toán của Căn hộ D’edge Thảo Điền

Thủ tục Mua bán căn hộ và Các khoản phí chuyển nhượng

Căn hộ d’Edge Thảo Điền đã được bàn giao cho chủ sở hữu. Thủ tục Mua bán căn hộ và Các khoản phí chuyển nhượng sẽ tuân theo quy định pháp luật của Nhà nước. Chủ đầu tư sẽ không tính thêm bất kì khoản phí nào.         

Phí bảo trì được tính bằng 2% Giá trị căn hộ trước VAT và được sử dụng như quỹ của tòa nhà để sửa chữa, nâng cấp và bảo hành tòa nhà.

         Quỹ bảo trì: 2% giá bán căn hộ trước VAT

         Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT): 10% giá bán căn hộ (không bao gồm chi phí chìm)

         Thuế Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu: 0.5% giá trị căn hộ

         Thuế thu nhập cá nhân (Bán lại): 2% giá trị bán lại

         Thuế thu nhập cá nhân (Cho thuê): 5% VAT & 5% Thuế thu nhập cá nhân trên tổng doanh thu

         Giấy phép thuế kinh doanh: 1 triệu VNĐ/năm nếu thu nhập từ việc cho thuê vượt quá 1,5 triệu/tháng

Lưu ý: Các khoản thuế và chi phí phía trên có thể thay đổi tùy thuộc và các cơ quan có thẩm quyền.

Điểm nổi bật của Căn hộ D’edge Thảo Điền

d’Edge Thảo Điền hướng tới mục tiêu tạo ra một môi trường sống tốt nhất cho cư dân đồng thời chăm sóc và nâng tầm phong cách sống và sự thịnh vượng của cư dân :

         Hướng nhìn ra sông bao quanh dự án với 76% căn hộ có hướng nhìn ra sông

         Chỉ 273 căn hộ với thang máy riêng cho các căn 3PN 4PN

         Tỷ lệ thang máy xấp xỉ 1:1 (thang/căn/tầng)

         Tỷ lệ đậu xe ô tô 1:1 cho mỗi căn

         100% điện dự phòng chạy bằng máy phát và hệ thống lọc nước trực tiếp từ vòi

         100% thông gió tự nhiên ở các căn hộ

         Thiết kế căn hộ song lập hoặc đơn lập đảm bảo riêng tư và độ thông thoáng tự nhiên

         Tất cả căn hộ đều có lan can kính/lo-gia, sân phơi và bếp ướt thiết kế độc đáo, các căn được thiết kế vuông vức, tiết kiệm không gian và tối đa hóa diện tích

         Thiết kế không cột: tường bên trong căn hộ có thể phá dỡ hoặc gộp lại

         Điều kiện bàn giao hoàn thiện với thiết kế hiện đại và các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Gạch marble nhập khẩu và sàn gỗ tự nhiên tại phòng khách và phòng ăn

CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI VÀ TƯ VẤN DỰ ÁN

Quý anh chị vui lòng điền đầy đủ và chính xác thông tin bên dưới để nhận tư vấn dự án