Tong-Quan-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tong-Quan-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tong-Quan-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tong-Quan-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Chu-Dau-Tu-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Chu-Dau-Tu-De-La-Sol-Quan-4-CBD
De-La-Sol-Quan-4-CBD
De-La-Sol-Quan-4-CBD
De-La-Sol-Quan-4-CBD
De-La-Sol-Quan-4-CBD
De-La-Sol-Quan-4-CBD
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Thuc-Te-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Thuc-Te-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Thuc-Te-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Thanh-Toan-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Thanh-Toan-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Diem-Noi-Bat-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Diem-Noi-Bat-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Diem-Noi-Bat-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Diem-Noi-Bat-De-La-Sol-Quan-4-CBD
Tong-Quan-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Tong-Quan-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Tong-Quan-De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
Tong-Quan-De-La-Sol-Quan-4-CBD-4
Chu-Dau-Tu-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Chu-Dau-Tu-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
De-La-Sol-Quan-4-CBD-5
De-La-Sol-Quan-4-CBD-4
De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD-4
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD-5
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD-6
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-4
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-5
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-6
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-7
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-8
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-9
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-10
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-11
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-12
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-13
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-14
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-15
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-16
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-17
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-18
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-19
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-20
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-21
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-22
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD-4
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD-5
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD-6
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD-7
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-4
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-5
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-6
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-7
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-8
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-9
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-10
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-11
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-12
Thuc-Te-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Thuc-Te-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Thuc-Te-De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
Gia-Ban-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Thanh-Toan-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Thanh-Toan-De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
Thanh-Toan-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Diem-Noi-Bat-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Diem-Noi-Bat-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Diem-Noi-Bat-De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
Diem-Noi-Bat-De-La-Sol-Quan-4-CBD-4
previous arrow
next arrow
Tong-Quan-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Tong-Quan-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Tong-Quan-De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
Tong-Quan-De-La-Sol-Quan-4-CBD-4
Chu-Dau-Tu-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Chu-Dau-Tu-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
De-La-Sol-Quan-4-CBD-5
De-La-Sol-Quan-4-CBD-4
De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD-4
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD-5
Mat-Bang-De-La-Sol-Quan-4-CBD-6
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-4
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-5
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-6
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-7
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-8
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-9
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-10
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-11
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-12
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-13
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-14
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-15
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-16
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-17
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-18
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-19
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-20
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-21
Tien-Ich-De-La-Sol-Quan-4-CBD-22
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD-4
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD-5
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD-6
Thiet-ke-De-La-Sol-Quan-4-CBD-7
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-4
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-5
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-6
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-7
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-8
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-9
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-10
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-11
Nha-Mau-De-La-Sol-Quan-4-CBD-12
Thuc-Te-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Thuc-Te-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Thuc-Te-De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
Gia-Ban-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Thanh-Toan-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Thanh-Toan-De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
Thanh-Toan-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Diem-Noi-Bat-De-La-Sol-Quan-4-CBD-1
Diem-Noi-Bat-De-La-Sol-Quan-4-CBD-2
Diem-Noi-Bat-De-La-Sol-Quan-4-CBD-3
Diem-Noi-Bat-De-La-Sol-Quan-4-CBD-4
previous arrow
next arrow

Giới thiệu Căn hộ De La Sol Quận 4

DE LA SOL – HOÀ CÙNG THANH ÂM CUỘC SỐNG 

Khởi nguồn từ dòng chảy năng lượng sôi động của Thành Phố … Hội tụ về đây những thanh âm cuộc sống mãnh liệt không ngừng … Tại khu căn hộ De La Sol. Hãy cảm nhận nhịp đập của trung tâm thành phố tại nơi đây, “CBD Lite”

VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA TẠI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

Theo tư vấn phong thủy của chuyên gia quốc tế Dato’ Joey Yap, căn hộ DE LA SOL toạ lạc tại nơi giao thoa của 3 dòng chảy mang đến sự thịnh vượng và sung túc cho cư dân tại đây.

LẦN ĐẦU TIÊN CapitaLand giới thiệu những căn hộ Hai Khoá và Ba khóa (Duo Key and Trio Key) với không gian bếp riêng và hệ thống liên lạc nội bộ riêng biệt cho căn hộ +1 và +2 Studio.

Căn hộ De La Sol bắt kịp nhịp sống năng động trung tâm thành phố và đáp ứng nhu cầu thuê nhà của giới trẻ cũng như một bộ phận người nước ngoài

Mục lục nội dung chính

Tổng quan Căn hộ De La Sol Quận 4

Thông tin Dự án Căn hộ De La Sol Quận 4

Tong-quan-can-ho-de-la-sol-quan-4

Chủ Đầu Tư: CapitaLand Việt Nam

Phát Triển Dự Án: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Việt Hưng Phú (100% vốn sở hữu của CapitaLand Limited)

Vị trí: đường Tôn Thất Thuyết, phường 1, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô của dự án:

Diện tích đất: 1.45 hecta

Số Tháp: 03 toà Tháp Alto, Tháp  Bass, Tháp  Cello

Hạng mục: Căn hộ cao cấp, khu thương mại, bãi đỗ xe tầng hầm

Tầm nhìn: ra Sông và Thành phố, Tiện ích và Vườn

Penthouse

Thời hạn sở hữu: Vĩnh viễn (người Việt Nam), 50 năm (người nước ngoài)

Bàn Giao Dự kiến: Quý 4/2020. Chưa hoàn thiện

THÁP ALTO (Giai đoạn 1)

Số căn hộ: 482 căn hộ

Số tầng: 23 tầng

Loại căn hộ: 1PN, 2PN, 3PN

2PN Hai Khóa (Duo Key)

3PN Hai Khóa (Duo Key)

3PN Ba Khóa (Trio Key)

Penthouse

THÁP CELLO (Giai đoạn 2)

Số căn hộ: 204 căn hộ

Số tầng: 21 tầng

Loại căn hộ: 2 Phòng ngủ & Căn hộ áp mái

Tong-quan-can-ho-de-la-sol-quan-4
Tong-quan-can-ho-de-la-sol-quan-4

Chủ đầu tư Căn hộ De La Sol Quận 4

CapitaLand – Chủ đầu tư quốc tế đầu tiên tại khu “CBD Lite” Thành phố Hồ Chí Minh

CapitaLand là một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất Châu Á với sự hiện diện tại 150 thành phố trên khắp 25 quốc gia;  hơn 25 năm tại Việt Nam cùng 12 dự án căn hộ nhà ở và 17 dự án căn hộ dịch vụ. CapitaLand cam kết về chất lượng, tiến độ và xây dựng cộng đồng.

Đội ngũ thực hiện dự án căn hộ De La Sol Quận 4

Chu-dau-tu-can-ho-de-la-sol-quan-4

Quản lý dự án và kiến trúc: CapitaLand

Kỹ thuật công trình: Tham & Wong (Vietnam)

Thiết kế cảnh quan: TK Studio

Tư vấn phong thủy: Joey Yap Consulting Group

Dự toán công trình: Arcadis (Vietnam)

Thiết kế nội thất: PADEE (dDED) Studio

Thiết kế kiến trúc: RSP Architects Planners & Engineers

Kỹ thuật cơ điện: ASP Design Consultant

Hành trình phát triển các dự án Bất động sản của CapitaLand tại Việt Nam

Chu-dau-tu-can-ho-de-la-sol-quan-4

1994: Khai trương Somerset West Lake

1996: Khai trương Somerset Chancellor Court

1997: Khai trương Somerset TP.HCM

2006: Thành lập văn phòng đầu tiên tại TP.HCM

2007: Ra mắt The Vista An Phú

2009: Ra mắt Mulberry Lane

2012: Ra mắt PARCSpring

2014: Ra mắt Vista Verde

2015: Ra mắt The Kista và Season Avenue

2016: Ra mắt Feliz en Vista và Kris Vue

2017: Ra mắt d’Edge Thảo Điền và D1mension

2018: Ra mắt De La Sol và D2eight

Vị trí của Căn hộ De La Sol Quận 4

Vị trí Căn hộ De La Sol kết nối trực tiếp các quận tâm điểm của thành phố

Vị trí chiến lược liền kề trung tâm Thành phố

 • Chỉ 5 phút đến quận 1
 • 10-15 phút đến quận 2, 5 và 7

QUẬN 1 – Khu trung tâm thương mại và trái tim của thành phố. Trong vòng 5 phút lái xe đến tòa nhà thương mại, khu ăn uống và trung tâm mua sắm sầm uất độc đáo của TP.HCM.

QUẬN 2 – chỉ 10 phút lái xe đến Trung tâm Tài chính & Kinh doanh Mới và các Thị trấn Người nước ngoài Tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh

QUẬN 7 – chỉ 10 phút lái xe đến khu vực tập trung các trường học quốc tế uy tín và các trung tâm thương mại tiêu chuẩn quốc tế.

QUẬN 5 – gần khu phố văn hóa và đầy màu sắc của Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung các cửa hàng truyền thống và ẩm thực Trung Hoa.

Vi-tri-can-ho-de-la-sol-quan-4

Quận 4 được hỗ trợ bởi Cơ sở Hạ tầng của tương lai

Với diện tích chỉ hơn 4 km vuông, dân số hơn 200.000 người, quận 4 được xem là quận nhỏ nhất TP.HCM.

Quận 4 được mệnh danh là “vùng đệm” hay “CBD Lite” kết nối các quận trung tâm TP.HCM như Quận 1, Quận 3… với khu Nam thành phố.

Cùng vị trí đắc địa, giao thông thuận tiện, Quận 4 của TP.HCM nổi lên như một vị trí năng động, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư bất động sản.

Kế hoạch mở rộng các tuyến đường tại Quận 4

 • Đường Tôn Thất Thuyết (từ 20 đến 25m). (1)
 • Đường Nguyễn Tất Thành (từ 37 lên 46m), ước tính hoàn thiện 80%.(1)
 • Đường Nguyễn Khoái (từ 15 đến 25m). (2)
 • Đường Tôn Đản (từ 20 đến 30 / 40m). (2)
 • Đường Kênh Tẻ (vào 27m). (1)
 • Kéo dài đường Vĩnh Hội, dự kiến ​​tháng 01/2019 khởi công. (1)

Theo (1) Quyết định 6331 / QĐ-UBND; (2) Quyết định 6785 / QĐ-UB-QLĐT; (3) Văn bản 4869 / UBND-ĐT

Các dự án giao thông trọng điểm tại Quận 4

* Cầu Thủ Thiêm 3 (quy hoạch 2020) nối Quận 4 và Bán đảo Thủ Thiêm Quận 2

* Cầu Nguyễn Khoái nối Quận 4 sang Quận 7

Cầu Thủ Thiêm 3 (kế hoạch đến năm 2020)

Bắt đầu từ đường Tôn Đản, Q.4 băng qua Nguyễn Tất Thành & sông Sài Gòn đến Thủ Thiêm

Cầu Nguyễn Khoái

  • Tổng chiều dài dự án : 1km.
  • Độ dài cầu : 346m, Rộng 22.5 m
  • Vốn đầu tư : VND 1,250 tỷ đồng (USD 55 triệu)
  • Điểm đầu : kết nối với khu dân cư Him Lam (đường Nguyễn Thị Thập)
  • Điểm cuối : Đường Nguyễn Khoái
  • Dự kiến khởi công : 2018 (Hoàn thành trong vòng 18 tháng)

Mặt bằng Căn hộ De La Sol Quận 4

Thiết kế Mặt bằng tầng của Căn hộ De La Sol Quận 4

 • Lõi thang máy riêng biệt cho mỗi tòa căn hộ
 • Tỉ lệ thang máy trên tổng số căn hộ thấp : ít hơn 4 căn hộ trên một thang máy mỗi tầng
 • Tất cả căn hộ đều kết nối trực tiếp hệ thống tiện ích chung tầng thượng

Diện tích Căn hộ Tháp Alto với các Căn hộ đa năng 2 khoá và 3 khoá

DIỆN TÍCH CĂN HỘ THÁP ALTO với các Căn hộ đa năng 2 khoá và 3 khoá (diện tích thông thuỷ)

Căn hộ 1 phòng ngủ điển hình (1PN) ~ 60 m2

Căn hộ 2 phòng ngủ điển hình (2PN) ~ 72-78 m2

Căn hộ 3 phòng ngủ điển hình (3PN) ~ 93 m2

Căn hộ 2 phòng ngủ 2 chìa khoá (2PN Duo) ~ 84 m2

Căn hộ 3 phòng ngủ 2 chìa khoá (3PN Duo) ~ 100 m2

Căn hộ 3 phòng ngủ 3 chìa khoá (3PN Trio) ~ 86 m2

Mặt bằng Căn hộ Tháp Cello với Căn hộ điển hình 2 phòng ngủ

DIỆN TÍCH CĂN HỘ THÁP CELLO với Căn hộ điển hình 2 phòng ngủ

Loại A Diện tích sàn thực 62,88 m2 (Tổng diện tích sàn 70,99 m2)

Loại B Diện tích sàn thực 66,53 m2 (Tổng diện tích sàn 74,90 m2)

Loại C NFA 65,09 m2 (GFA 72,82 m2)

Loại D NFA 67,61 m2 (GFA 76,03 m2)

Tiện ích Căn hộ De La Sol Quận 4

Ý tưởng Thiết kế Cảnh quan “Giai điệu của thiên nhiên”

Cảnh quan được thiết kế theo phân vùng. Mỗi khu vực khác nhau sẽ mang một giai điệu riêng. Những dòng âm nhạc được lựa chọn là những thể loại âm nhạc phổ biến với thế hệ trẻ

Khu vực 1 Trung tâm Thương mại – phong cách Hip hop: nhịp trống đồng bộ, những giai điệu say mê

Khu vực 2 Cảnh quan Nội khu – phong cách EDM: tràn đầy năng lượng, giai điệu với kỹ thuật cao và hiện đại

Khu vực 3 Sảnh đón trả khách – phong cách Rock: nóng bỏng, và cao trào

– Thiết kế những dàn âm thanh là nguồn cảm hứng cho yếu tố cảnh quan

– Lựa chọn những gam màu mạnh và đối lập

Khu vực 4 Hồ bơi vô cực – phong cách Jazz: quyến rũ và tinh tế, ngẫu hứng và lãng mạn

Với hơn 50 tiện ích vượt trội và thiết kế tinh tế dành cho các chủ nhân

Cổng chào đón trả khách – Sảnh lễ tân sang trọng – Không gian làm việc chung – Khu chơi trẻ em Maestro – Nhà bạt nhún – Phòng giải trí đa năng – Sảnh tiệc – Phòng Game – Phòng Gym – Vòm thanh âm – Rạp chiếu phim tầng thượng – Hồ bơi vô cực 50m – Hồ thư giãn nhạc Jazz

Chuẩn mực tiện ích chung tại dự án căn hộ De La Sol

* Hệ thống lọc nước tiên tiến có thể dùng trực tiếp tại vòi

* 100% Điện dự phòng

* Hệ thống báo cháy hiện đại

* Hệ thống năng lượng mặt trời tiết kiệm điện năng (danh cho khu vực chung)

* 4 tầng an ninh tại nhà Bảo vệ, Sảnh thang máy, CCTV trong thang máy và cửa chính căn hộ

Bàn giao Trang thiết bị Hoàn thiện phù hợp mọi nhu cầu sinh sống và cho thuê của gia chủ

Chủ đầu tư bàn giao Trang thiết bị Hoàn thiện phù hợp  mọi nhu cầu sinh sống và cho thuê của gia chủ

Khóa thông minh cho mỗi căn hộ (Bao gồm căn hộ +1 studio và +2 studio): Khóa thông minh thương hiệu an toàn và chất lượng nhất Igloohome Hafele

Hệ thống liên lạc nội bộ được lắp đặt riêng biệt cho các Căn hộ đặc biệt đa năng +1 và +2 Studio (trong căn hộ 2 Khoá Dual và 3 Khóa Trio)

Phòng Bếp được bàn giao với hệ thống Bếp, máy hút mùi và lò nướng

Giới thiệu khóa cửa thông minh Hafele lgloohome

Tích hợp chuẩn hoá an ninh cao và công nghệ vượt trội

* Dễ dàng quản lý từ xa

Cung cấp mật khẩu cửa cho khách mọi lúc mọi nơi

Tất cả thao tác thực hiện trên điện thoại thông minh

* Thông qua ứng dụng di động

Cài đặt thời gian có hiệu lực của mật khẩu và đảm bảo nhà bạn luôn an toàn

* Cảnh báo hết pin và cung cấp năng lượng trong trường hợp khẩn cấp

Thiết kế Căn hộ De La Sol Quận 4

Thiết kế Nội thất tinh tế và Hiện đại

 • Tất cả căn hộ đều có ban công
 • Tối đa hóa ánh sáng và thông thoáng tự nhiên.
 • Cách bố trí hiệu quả với nhà bếp cạnh lô gia / sân phơi
 • Bàn giao hoàn thiện thuận tiện để ở hoặc cho thuê khi nhận nhà.
 • Diện tích căn hộ hợp lý và hiệu quả
 • Hệ thống liên lạc nội bộ riêng, Không gian bếp riêng và Nhà tắm riêng cho Căn hộ đặc biệt +1 and +2 Studio (Trong căn hộ 2 Khoá và 3 Khóa – Duo and Trio Key)

Được thiết kế để đáp ứng sự tiện nghi để ở và cho thuê

Điểm đặc biệt của Căn hộ đa năng Dual Key (2 Khoá) và Trio Key (3 Khoá)

– Không gian phòng khách rộng và thoáng đãng. Phòng khách có khả năng chuyển đổi thành căn hộ 1+1PN với tường ngăn cách

– Ban công cửa kiếng – Thiết kế tối đa tầm nhìn

– Không gian bếp tiện nghi – Vật liệu bàn giao cao cấp

– Giải pháp ứng dụng nội thất thông minh như Sofa Bed, Kệ tivi xoay 360 độ, bộ bàn ghế xếp linh hoạt trong ngay tủ … thẩm mỹ và hiện đại

– Bổ sung hệ không gian lưu trữ dưới giường ngủ và bàn làm việc.

– Đặc biệt các căn hộ 2 phòng ngủ điển hình đều có 2 Ban công và 1 Lô gia để có thể tận hưởng trọn vẹn không gian sống quanh mình.

Mục đích Công năng của Thiết kế Căn hộ 2-3 chìa khoá Duo Key & Trio Key

Căn hộ 2PN 2 Khóa riêng biệt (Duo Key): 01 Đơn nguyên 1 Phòng Ngủ + 1 Phòng Studio

Mục đích công năng: Vừa ở & vừa cho thuê. Phòng ngủ chính dành cho chủ nhân và Studio dành cho khách thuê.

Chủ nhân căn hộ 2 Khóa riêng biệt có thể cho thuê 1 phòng studio cho khách du lịch hoặc đi công tác ngắn ngày.

Căn hộ 3PN 2 Khóa riêng biệt (Duo): 01 Đơn nguyên 2 Phòng Ngủ + 1 Phòng Studio. Đảm bảo sự riêng tư tối đa.

Mục đích công năng: Vừa ở & vừa cho thuê. Đôi vợ chồng hoặc gia đình chủ nhân của căn hộ 3PN 2 khóa riêng biệt có thể sử dụng 2 phòng ngủ riêng và để dành ra 1 phòng studio cho khách thuê ngắn hạn.

Căn hộ 3 Khóa riêng biệt (TRIO): 1+1+1 Nhân 3 thu nhập

Mục đích công năng: Phù hợp cho thuê hơn là để ở. 03 người nước ngoài cùng thuê ở ngắn hạn chung tại 1 căn hộ là sự kết hợp phổ biến cho căn hộ tiện lợi này.

Với thiết kế căn hộ Trio Key, cả 3 phòng ngủ đều có ban công riêng

Thiet-ke-can-ho-de-la-sol-quan-4

Nhà mẫu Căn hộ De La Sol Quận 4

Các hạng mục được bàn giao tại Dự án căn hộ De La Sol

Các hạng mục xuất xứ từ Thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế

Sàn – Phòng khách & Phòng ăn: Gạch men

Sàn – Phòng ngủ: Sàn gỗ kỹ thuật

Kệ bếp, tủ tại tất cả các phòng ngủ: Thương hiệu uy tín trong và ngoài nước

Tủ giày/ phòng kho (Nếu có): Thương hiệu uy tín trong và ngoài nước

Bếp, máy hút khói và lò nướng* (*Bếp chính): TEKA hoặc tương đương

Thiết bị vệ sinh: RIGEL hoặc tương đương

Máy lạnh tại phòng khách/phòng ăn và phòng ngủ: Thương hiệu uy tín trong và ngoài nước

Khóa thông minh: HAFELE – Igloohome hoặc tương đương

Cửa chống cháy, cửa trong nhà, Hệ thống liên lạc nội bộ & chuông cửa: Thương hiệu uy tín trong và ngoài nước

Hệ thống cung cấp nước nóng (Tất cả các phòng tắm): Thương hiệu uy tín trong và ngoài nước

Tiến độ thực tế Căn hộ De La Sol Quận 4

Tình trạng dự án và thời gian bàn giao Căn hộ De La Sol Quận 4

Dự án được chính thức khởi công vào năm 2018, vì một số nguyên nhân nên ngừng thi công. Đến cuối năm 2021 vẫn chưa có tín hiệu cho việc tái khởi động.

Tiến độ xây dựng dự án sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục. Quý anh chị quan tâm đến dự án vui lòng theo dõi thường xuyên để luôn nắm bắt thông tin xác thực về tiến độ dự án và có thể đặt giữ chỗ, đặt mua căn hộ trong thời gian tới.

Hiện nay, Chủ đầu tư dự án vẫn tiếp tục làm việc với UBND thành phố để tiến hành các thủ tục nhằm sớm tháo gỡ vướng mắc quy trình sau quãng thời gian dài ngừng thi công, nhanh chóng đưa dự án vào tiến độ để cung cấp và bàn giao căn hộ đúng hạn cho khách hàng.

Giá bán Căn hộ De La Sol Quận 4

Giá bán và Phí quản lý của Căn hộ De La Sol Quận 4

Giá bán hiện tại của căn hộ De La Sol (trên diện tích sử dụng) dao động từ 70 triệu/m2 đến 80 triệu/m2 (3000-3500 USD/m2), tuỳ thuộc loại căn hộ (1PN, 2PN, 3PN), vị trí tầng, hướng nhìn (nhìn view sông Sài Gòn, nhìn trung tâm thành phố, nhìn nội khu hồ bơi), điều kiện bàn giao và vị trí toà tháp.

Phí Quản Lý (Dự kiến): VND 20.000 m2/tháng (diện tích thông thuỷ)

Anh Chị đang quan tâm dự án và có nhu cầu cập nhật Bảng giá bán mới nhất của Căn hộ De La Sol, xin vui lòng để lại thông tin liên hệ bên dưới. Chuyên viên tư vấn Interreal sẽ liên hệ và thông tin sớm nhất đến Anh/Chị ạ.

Chủ đầu tư có thu phí gì trong quá trình làm hợp đồng cho khách hàng không?

Chủ đầu tư sẽ dùng các thông tin chính thức được cung cấp từ người mua để chuẩn bị hợp đồng. Trong trường hợp hợp đồng đã được hoàn tất, nhưng người mua muốn sửa đổi thông tin cốt lõi như số căn hộ, tiến độ thanh toán, tên của chủ hợp đồng (thêm hoặc loại bỏ), điều kiện bàn giao, chủ đầu tư sẽ thu phí 2.000.000 VNĐ/lần.

Tổng hợp giá bán của một số căn hộ tại Quận 4

Gia-ban-can-ho-de-la-sol-quan-4

Dự án 1: Thời điểm mở bán Q4/2014. Tổng 442 căn hộ + 147 officetel. Giá mở bán 2,500 USD/m2. Gía chào bán hiện tại 3,100 USD/m2. Tỷ lệ tăng 24%

Dự án 2: Thời điểm mở bán Q4/2015. Tổng 1700 căn hộ + 128 officetel. Giá mở bán 1,700 USD/m2. Gía chào bán hiện tại 2,100 USD/m2. Tỷ lệ tăng 24%

Dự án 3: Thời điểm mở bán Q3/2015. Tổng 240 căn hộ. Giá mở bán 1,700 USD/m2. Gía chào bán hiện tại 2,000 USD/m2. Tỷ lệ tăng 18%

Dự án 4: Thời điểm mở bán Q2/2016. Tổng 478 căn hộ + 138 officetel. Giá mở bán 3,050 USD/m2. Gía chào bán hiện tại 3,300 USD/m2. Tỷ lệ tăng 8%

Dự án 5: Thời điểm mở bán Q3/2016. Tổng 650 căn hộ + 387 officetel. Giá mở bán 2,600 USD/m2. Gía chào bán hiện tại 2,900 USD/m2. Tỷ lệ tăng 12%

Dự án 6: Thời điểm mở bán Q1/2017. Tổng 696 căn hộ + 298 officetel. Giá mở bán 2,400 USD/m2. Gía chào bán hiện tại 2,650 USD/m2. Tỷ lệ tăng 10%

Nhìn chung, các dự án căn hộ khu vực Quận 4 TPHCM có giá bán thị trường tăng trung bình 10%/năm

Lịch thanh toán Căn hộ De La Sol Quận 4

Lịch thanh toán tiêu chuẩn

Đặt cọc – Ký Phiếu đặt cọc : Thanh toán 100 Triệu VNĐ

Không trễ hơn 30/06/2018 (Ký HĐ Đặt Cọc): Thanh toán 10% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT trừ đi Khoản Đặt Cọc

Không trễ hơn 31/01/2019 (Ký HĐMB dự kiến Q1/2019): Thanh toán 10% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT

Không trễ hơn 30/06/2019: Thanh toán 5% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT

Không trễ hơn 30/09/2019: Thanh toán 5% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT

Không trễ hơn 31/12/2019: Thanh toán 5% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT

Không trễ hơn 31/03/2019: Thanh toán 5% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT

Không trễ hơn 30/06/2020: Thanh toán 5% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT

Không trễ hơn 30/09/2020: Thanh toán 5% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Thông Báo Bàn Giao Căn Hộ (Dự kiến Q4/2020): Thanh toán 45% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT+2% Giá Trị Căn Hộ (Phí Bảo Trì)

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Thông Báo Sổ Hồng: Thanh toán 5% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT

Thanh-toan-can-ho-de-la-sol-quan-4

Lịch thanh toán nhanh

Đặt cọc – Ký Phiếu đặt cọc: Thanh toán 100 Triệu VNĐ

Không trễ hơn 30/06/2018 (Ký HĐ Đặt Cọc): Thanh toán10% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT trừ đi Khoản Đặt Cọc

Không trễ hơn 31/01/2019 – (Ký HĐMB/HĐ Thuê Dài Hạn dự kiến Q1/2019): Thanh toán 40% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Thông Báo Bàn Giao Căn Hộ (Dự kiến Q4/2020): Thanh toán 45% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT đối với HĐMB Hoặc 50% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT đối với HĐ Thuê Dài Hạn + 2% phí bảo trì căn hộ

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Thông Báo Sổ Hồng: Thanh toán 5% Giá Trị Căn Hộ Bao gồm VAT Hoặc 0% đối với HĐ Thuê Dài Hạn

Thanh-toan-can-ho-de-la-sol-quan-4

Phương án thanh toán vay ngân hàng và cho thuê

Ví dụ Anh/Chị mua một Căn hộ DE LA SOL 2PN 72m2 có giá bán tạm tính là 5,2 tỷ với VAT 520 triệu VND thì tổng giá trị đầu tư tương đương 5,7 tỷ đồng.

Anh/Chị mua căn hộ De La Sol chỉ cần trả trước 30% khoảng 1,7 tỷ và vay ngân hàng 65% là 3,7 tỷ. Cuối năm 2020 Chủ đầu tư bàn giao căn hộ, Anh/Chị nhận nhà và bắt đầu cho thuê. Thu nhập cho thuê gần bằng 30 triệu VND/tháng tương đương số tiền trả ngân hàng bao gồm cả vốn và lãi.

Tính toán dựa trên những giả định sau: Gói cho thuê mua nhà của ngân hàng với lãi suất 7,69% cố định trong 3 năm và giá thuê dài hạn giả định đạt mức USD 1,300/tháng cho căn hộ De La Sol 2 phòng ngủ. Bên cạnh đó, giá trị thị trường của căn hộ De La Sol luôn tăng theo thời gian nên Anh/Chị còn hưởng lợi nhuận kép.

Thanh-toan-can-ho-de-la-sol-quan-4

Điểm nổi bật của Căn hộ De La Sol Quận 4

Dự án thắng thành tích tại Lễ trao giải Bất động sản Việt Nam tiêu biểu 2018 (PropertyGuru)

CapitaLand Việt Nam: Đạt giải Nhà phát triển xuất sắc nhất

DE LA SOL: Giải thưởng Phát triển Chung cư Cao cấp Tốt nhất (TP.HCM), Thiết kế Nội thất Chung cư Tốt nhất, Thiết kế Kiến trúc Cảnh quan Chung cư Cao cấp Tốt nhất, Phát triển Xanh Tốt nhất và Được đánh giá cao về Thiết kế Kiến trúc Chung cư Cao cấp Tốt nhất

o Được phát triển bởi CapitaLand, Chủ đầu tư quốc tế đầu tiên và duy nhất tại “CBD Lite” thành phố Hồ Chí Minh.

o Kết nối thuận tiện với các quận trung tâm (Quận 1, Quận 2, Quận 7)

o Thiết kế với ý tưởng âm nhạc nghệ thuật độc đáo

o Với hơn 50 tiện ích vượt trội và ý tưởng thiết kế độc đáo, tinh tế

o Lần đầu giới thiệu những căn hộ Hai Khoá và Ba khóa (Duo Key and Trio Key) với không gian bếp riêng và hệ thống liên lạc nội bộ riêng biệt cho căn hộ +1 và +2 Studio.

o Dự án không bao gồm căn hộ văn phòng officetel , mang lại sự riêng tư tuyệt đối và bảo đảm an ninh cho cư dân sinh sống.

o Căn hộ bàn giao hoàn thiện các thiết bị cao cấp và được trang bị khóa thông minh dễ dàng cho thuê và quản lý từ xa

o Tiện ích chung: 100% Điện dự phòng, 4 tầng an ninh, Hệ Thống Năng lượng Xanh, Hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại

Xu hướng đầu tư và Cho thuê căn hộ

Diem-noi-bat-can-ho-de-la-sol-quan-4

Xu hướng cho thuê ngắn hạn hoặc thuê theo ngày (điển hình AIRBNB)

Cho thuê căn hộ ngắn hạn hoặc theo ngày qua các nền tảng ứng dụng trực tuyến phổ biến như Airbnb đã trở thành xu hướng mới tại TPHCM và Hà Nội với lượng cầu tăng cao trong những năm gần đây. Theo thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2017 đạt 12,9 triệu lượt, tương đương tốc độ tăng 29% theo năm.

Airbnb là ứng dụng cho thuê nhà ngắn hạn hoặc theo ngày lớn nhất toàn cầu và đã phát triển tại Việt Nam từ năm 2015 với 1000 địa điểm cho thuê ngắn hạn được niêm yết. Airbnb bùng nổ tại Việt Nam từ năm 2017 với số lượng lên đến 6500 địa điểm cho thuê niêm yết tại thời điểm đó.

Và hiện nay, mặc dù không nằm ngoài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xu hướng tìm chỗ lưu trú tiện nghi và thoải mái như chính ngôi nhà của mình với đa dạng trải nghiệm ở bất cứ đâu bất cứ thời điểm nào với nhiều loại hình lưu trú nhất bạn có thể hình dung; vẫn khiến cho các ứng dụng cho thuê trực tuyến điển hình như Airbnb luôn là lựa chọn không thể thiếu của chúng ta.

Diem-noi-bat-can-ho-de-la-sol-quan-4

Thị trường cho thuê Căn hộ tại Quận 4 – Nội đô thu nhỏ của TPHCM

Phân tích nghiên cứu thị trường năm 2018 với 4 khu căn hộ cao cấp được ký hiệu A,B,C,D trong cùng khu vực với dự án căn hộ DE LA SOL, dựa trên loại căn hộ phổ biến nhất thị trường là căn hộ 2 phòng ngủ, với tỷ lệ lấp đầy cho thuê ngắn hạn trong khu vực đạt trung bình 60%.

* Dự án A căn hộ 2PN diện tích 74m2 có giá bán trung bình 4,8 tỷ VND (209,000 USD). Giá thuê ngắn hạn trung bình 1,6 triệu/đêm  (71 USD/đêm), lợi tức cho thuê 7.4%. Giá thuê dài hạn trung bình 25 triệu/tháng (1,100 USD/tháng), lợi tức cho thuê 6.3%

* Dự án B căn hộ 2PN diện tích 65m2 có giá bán trung bình 4 tỷ VND (173,000 USD). Giá thuê ngắn hạn trung bình 1,4 triệu/đêm (61 USD/đêm), lợi tức cho thuê 7.7%. Giá thuê dài hạn trung bình 24 triệu/tháng (1,050 USD/tháng), lợi tức cho thuê 7.3%

* Dự án C căn hộ 2PN diện tích 69m2 có giá bán trung bình 3,3 tỷ VND (142,000 USD). Giá thuê ngắn hạn trung bình 1,3 triệu/đêm (56 USD/đêm), lợi tức cho thuê

8.6%. Giá thuê dài hạn trung bình 16,5 triệu/tháng (720 USD/tháng), lợi tức cho thuê 6.1%

* Dự án D căn hộ 2PN diện tích 70m2 có giá bán trung bình 3,5 tỷ VND (152,000 USD). Giá thuê ngắn hạn trung bình 1 triệu/đêm (45 USD/đêm), lợi tức cho thuê 6.5%. Giá thuê dài hạn trung bình 17,5 triệu/tháng (760 USD/tháng), lợi tức cho thuê 6.0%

Theo số liệu thực tế, Cho thuê ngắn hạn (theo ngày, theo tuần) mang về lợi nhuận cao hơn 20-30% so với cho thuê dài hạn (theo tháng, theo năm)

Diem-noi-bat-can-ho-de-la-sol-quan-4

CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI VÀ TƯ VẤN DỰ ÁN

Quý anh chị vui lòng điền đầy đủ và chính xác thông tin bên dưới để nhận tư vấn dự án